Disclaimer

Nederlands
Wij verzoeken u onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door epafras.nl te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden. Deze pagina en overige inhoud van epafras.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van epafras.nl zijn eigendom van Stichting Epafras. Niets uit epafras.nl mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Stichting Epafras. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van epafras.nl bevatten beelden die onder het auteursrecht van relaties van Stichting Epafras vallen. Stichting Epafras wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van epafras.nl of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks naar of vanwege onze internetpages zijn gekoppeld. De informatie die op epafras.nl wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

English
Please read the following information and conditions carefully. By consulting epafras.nl you automatically agree to these conditions. This page and the rest of epafras.nl are protected by law as intellectual property. All rights pertaining to epafras.nl are the property of Epafras Foundation. No part of epafras.nl may be reproduced, transferred, distributed or stored without the written permission of Epafras Foundation. Changes to the content are expressly prohibited. Some sections of epafras.nl contain images that are protected by law as the intellectual property of relations of Epafras Foundation. Epafras Foundation hereby declines all liability vis-à-vis any and all parties for the direct, indirect, extraordinary or consequent damages and/or any other claims arising from the use of epafras.nl or the contents thereof (or unfeasibility of making use thereof) or all other websites that are linked to or from our internetpages via hyperlinks. The information provided on epafras.nl is subject to change at any time, without prior notice of obligation. These conditions are totally, in detail and exclusively subject to Dutch law.